Market

MAI :

Symbol

BLESS

Industry / Sector : Property & Construction

ราคาล่าสุด

0.61

ราคาระหว่างวัน

0.60 - 0.62

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.01 (-1.61%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :

118,200

ล่าสุด : 16 เมษายน 2567 04:02

* ราคาอัปเดตทุก 15 นาที

หนังสือชี้ชวน

เอกสารสำหรับนักลงทุน

แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

ชนิดไฟล์ : PDF ขนาดไฟล์ : 6.6 MB

งบการเงินไตรมาสที่ 3 / 2566

ชนิดไฟล์ : ZIP ขนาดไฟล์ : 181 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 / 2566

ชนิดไฟล์ : PDF ขนาดไฟล์ : 683 Kb

การกำกับดูแลกิจการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์
เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

โทร

: 065-629-9297

อีเมล์

: ir@bless.co.th