โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM

ณ วันที่ 15/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,248


เปอร์เซ็นการถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 15/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,152

(Free Float)

เปอร์เซ็นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

31.36

(% Free Float)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ณ วันที่ 15/03/2567 และ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 น.ส. นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง 298,000,000 37.25
2 นาย ณัฐพงษ์ สุขเจริญไกรศรี 57,600,000 7.20
3 น.ส. สลิลทิพย์ สุขเจริญไกรศรี 57,000,000 7.13
4 นาย ฉัฐพล สุขเจริญไกรศรี 57,000,000 7.13
5 นาย ปิยะณัฐ สุขเจริญไกรศรี 53,250,000 6.66
6 นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 30,000,000 3.75
7 นาย ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย 23,500,000 2.94
8 นาย ธารินทร์ บวรวนิชยกูร 22,500,000 2.81
9 นาย พลวิช นัยสวัสดิ์ 16,195,400 2.02
10 นาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 10,000,000 1.25
11 นาย นพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ 10,000,000 1.25
12 นาย สมัย วรวุธ 8,500,000 1.06
13 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,053,499 0.76
14 นาย ณัฐพงษ์ ปัณณกิจจากุล 5,350,000 0.67
15 นาง วันทณี อังคษร 4,437,000 0.55
16 นาย ธนพล พงศ์นัชชา 4,150,000 0.52

หมายเหตุ :
(1) การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้น แสดงการจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ ในเวลาเดียวกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2552 และ มิใช่การจัดกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์การนับรวมหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด