โครงสร้างองค์กร

แผนภาพโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564