ผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
นายนำชัย วนาภานุเบศ
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน
บัญชีและการเงิน
นายธารินทร์ บวรวนิชยกูร
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน
ขายและการตลาด
นางสาวเพ็ญประภา โพธิ์พ่วง
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน
พัฒนาองค์กร
นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน
พัฒนาธรุกิจ