คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและวิเคราะห์
ประจำไตรมาสที่ 1/2567

ดาวน์โหลด
ประจำปี 2567 ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2567

272 KB

PDF

ประจำปี 2566 ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2566

607 KB

PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2566

683 KB

PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2566

581 KB

PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2566

581 KB

PDF

ประจำปี 2565 ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2565

586 KB

PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2565

783 KB

PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2565

781 KB

PDF

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565

661 KB

PDF