ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป ณ วันที่ : 30 กันยายน 2564

ชื่อบริษัท : บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
โทรศัพท์ : 02-930-7155-8
โทรสาร : 02-948-8304
เว็บไซต์ : https://www.bagroup.co.th
ทุนจดทะเบียน : 400,000,000 บาท / 800,000,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท / หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 600,000,000 หุ้น และจำนวน 200,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้)
ทุนชำระแล้ว : 400,000,000 บาท / 800,000,000 หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท/หุ้น)
ชื่อบริษัท : บริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด (“BB”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ : ร้อยละ 100
โทรศัพท์ : 02-930-7155-8
โทรสาร : 02-948-8304
ทุนชำระแล้ว : 100,000,000 บาท / 10,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท / หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 10,000,000 หุ้น)
ชื่อบริษัท : บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด (“BA”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ : ร้อยละ 100
โทรศัพท์ : 02-930-7155-8
โทรสาร : 02-948-8304
ทุนชำระแล้ว : 120,000,000 บาท / 12,000,000 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท / หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เรียกชำระครบแล้ว จำนวน 12,000,000 หุ้น)
ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 100/72 อาคารเลขที่ ชั้น 22 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-645-0109
โทรสาร : 02-645-0110
ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-343-9500
โทรสาร : 02-343-9663
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 57 ชั้น 1 ห้อง 1 เอฟ 203 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-408-4366
โทรสาร : 02-408-4367

ข้อมูลสำคัญอื่น : - ไม่มี -