วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาที่อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ให้ทุกครอบครัว

มีความสุขตลอดเวลา ที่ได้อยู่ในโครงการ

พันธกิจ

“Produce Work
with Responsibility”

ผลิตผลงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

“Creative Vision &
Investment”

มีวิสัยทัศน์ด้านสร้างสรรค์และการลงทุน

“Complacency
for Customer”

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า

“Support of
Ability Development”

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงาน

“Disruption”

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และทันเวลาเพื่อสร้างความยั่งยืน