คณะกรรมการบริษัท

นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายณัฐพงษ์ สุขเจริญไกรศรี
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
(รักษาการ)