IR Consultant| IR PLUS SERVICE | บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์

IR CONSULTANT

IPO SERVICE

60+

ที่ไว้วางใจใช้บริการ IR CONSULTANT

IR PLUS

IR CONSULTANT

บริการนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เพิ่มความแข็งแรงงานนักลงทุนสัมพันธ์ พัฒนาส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน แสดงถึงความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ และ
ที่สำคัญ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

งานที่ปรึกษางานนักลงทุนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

ร่วมกำหนดกลยุทธ์งานนักลงทุนสัมพันธ์ – ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผน และร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทงานที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง

โดยจะศึกษาข้อมูลบริษัท ให้คำแนะนำในการปรับปรุง หรือจัดทำ นโยบาย กฎบัตร และคู่มือต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ง จัดอบรมหลักการการบริหารความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทงานที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการ

โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุง หรือจัดทำนโยบาย กฎบัตร และคู่มือต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง หลักกำกับดูแลกิจการสากลและให้คำแนะนำในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จัดทำกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์

IR CONSULTANT

ลูกค้าที่ใช้บริการ IR CONSULTANT

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)