Contact | IR PLUS SERVICE | บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์

Where Are? Online Asset

ผู้นำในการพัฒนาและให้บริการทางด้าน Financial & IT Solution ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ไม่เพียงการส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพและความประทับใจเท่านั้น แต่มุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น และสังคมให้ดีขึ้น