• บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ตอบสนองนโยบายตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และ URL (Sealer)
แหล่งที่มา /// SET News - อีกก้าวของตลาดทุนไทยสู่ Digital Exchange ด้วยระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code เริ่ม ก.พ. 2562 (ฉบับที่ 109/2561) [ ข้อมูลอ้างอิง ]
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์
Com7
IR Contacts
Com7
Financial Highlights
Com7
Webcast & Presentation
Com7
Analyst Report
Com7
IR Calendar
Com7
General Meeting Shareholder