หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเดินทางผ่าน (transit) หรือเดินทางกลับจากต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของส่วนรวม ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่านเองและส่วนรวม บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใดสามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทที่อีเมล์ companysecretary@comseven.com โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถามในที่ประชุมและบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์
Com7
IR Contacts
Com7
Financial Highlights
Com7
Webcast & Presentation
Com7
Analyst Report
Com7
IR Calendar
Com7
General Meeting Shareholder