ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พฤษภาคม 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)  
15 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)  
14 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
14 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2567 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
30 เมษายน 2567 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เมษายน 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
06 มีนาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไขเพิ่มเติม)
28 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข PDF file)
27 กุมภาพันธ์ 2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
27 กุมภาพันธ์ 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มกราคม 2567 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
30 มกราคม 2567 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
Page: 1 of 21 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »