ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 มกราคม 2563 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  
02 ธันวาคม 2562 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
15 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
15 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว)
07 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
07 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
07 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
10 ตุลาคม 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
01 ตุลาคม 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
01 ตุลาคม 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
09 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 สิงหาคม 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการตีราคาสินค้าคงเหลือ
Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »