ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ
โครงสร้างรายได้ 2566 % 2565 % 2564 %
รายได้จากการขายสินค้า 448.38 82.42 % 507.63 82.99 % 304.36 72 %
รายได้จากการขายบริการ 72.87 13.39 % 85.26 13.94 % 94.16 22.27 %
รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ 22.77 4.19 % 18.8 3.07 % 24.21 5.73 %
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 544.02 100 % 611.69 100 % 422.73 100 %
รายได้อื่น 9.22 5.81 13.14
รายได้รวม 553.24 617.50 435.87
ต้นทุนจากการขายและบริการ 2566 GP (%) 2565 GP (%) 2564 GP (%)
ต้นทุนจากการขายสินค้า 368.33 17.85 396.92 21.81 225.84 25.80
ต้นทุนจากการบริการ 46.03 31.47 49.94 42.01 46.63 51.11
ต้นทุนจากการเป็นผู้ให้บริการ 19.65 0.57 22.64 (20.37) 26.08 (7.72)
รวมต้นทุนขายและบริการ 434.01 20.22 469.51 23.24 298.55 29.38