ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ
โครงสร้างรายได้ 2561 % 2560 % 2559 %
1. รายได้จากการขาย 535.21 70.02 545.65 80.11 601.43 83.84
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 403.96 52.85 402.84 59.14 504.31 70.30
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 378.90 50.75 386.29 -56.71 421.19 58.72
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 16.06 2.10 16.55 2.43 83.12 11.58
1.2 ผลิตภัณฑ์ PlanetComm 131.25 17.17 142.81 20.97 97.12 13.54
2. รายได้จากการบริการ 214.45 28.06 129.59 19.02 114.03 15.9
3. รายได้อื่น 14.63 1.91 5.93 0.87 1.86 0.26
รายได้รวม 764.29 100 681.17 100 717.32 100
ต้นทุนจากการขายและบริการ 2561 GP (%) 2560 GP (%) 2559 GP (%)
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 341.37 22.18 311.44 22.69 381.15 24.42
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 299.58 22.77 297.32 23.03 305.05 27.57
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 14.79 7.88 14.12 14.69 76.1 8.45
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ PlanetComm 116.41 11.31 130.54 8.59 95.71 1.45
ต้นทุนการบริการ 155.16 27.65 99.85 22.95 78.42 31.23
รวมต้นทุนขายและบริการ 585.94 21.84 541.83 19.76 555.28 22.39