logo

www.planetcomm.com

ดาวน์โหลดงบการเงิน

งบการเงิน วันที่
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว) 14 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) 07 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) 08 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) 09 พฤษภาคม 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 26 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) 08 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) 09 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 23 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 09 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 10 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 12 พฤษภาคม 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 28 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 10 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 15 สิงหาคม 2559

Page: 1 of 2 page(s)     1 2 »