02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


07 มิถุนายน 2565 17.11 น. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
12 พฤษภาคม 2565 09.06 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11 พฤษภาคม 2565 17.45 น. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์
11 พฤษภาคม 2565 17.44 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565 17.44 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11 พฤษภาคม 2565 17.42 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
27 เมษายน 2565 20.06 น. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มีนาคม 2565 19.14 น. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2565 20.12 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23 กุมภาพันธ์ 2565 20.12 น. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 20.11 น. งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2565 20.11 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
02 ธันวาคม 2564 21.00 น. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า
10 พฤศจิกายน 2564 19.01 น. งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2564 19.01 น. สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
Page: 1 of 3 page(s)     1 2 3 »

IR PYLON SET Announcements  Copyright ® 2009 .IRPLUS.IN.TH