02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

รายชื่อผู้ถือหุ้น


โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2022-03-21
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล 262,490,132.00 35.00
2 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 60,000,000.00 8.00
3 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 50,000,000.00 6.67
4 นายอนนต์ แสงอารยะกุล 36,546,914.00 4.87
5 นายเผด็จ หงษ์ฟ้า 20,541,800.00 2.74
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,169,799.00 2.42
7 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 14,757,996.00 1.97
8 นายกอบคุณ เธียรปรีชา 14,000,000.00 1.87
9 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 11,000,000.00 1.47
10 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ 8,695,746.00 1.16
IR PYLON Major Shareholders  Copyright ® 2009 .IRPLUS.IN.TH