02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

รายชื่อผู้ถือหุ้น


โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2018-08-27
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล 262,490,132.00 35.00
2 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 60,000,000.00 8.00
3 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 50,000,000.00 6.67
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,973,456.00 4.40
5 นายเผด็จ หงษ์ฟ้า 15,736,300.00 2.10
6 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 14,737,996.00 1.97
7  STATE STREET EUROPE LIMITED 13,351,800.00 1.78
8 นายอนนต์ แสงอารยะกุล 13,206,814.00 1.76
9 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 11,000,000.00 1.47
10 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,600,000.00 1.28
11 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ 8,695,746.00 1.16
12 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 7,372,300.00 0.98
13 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ 5,732,600.00 0.76
14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,511,600.00 0.74
15 นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 5,300,000.00 0.71
16 นางเพ็ญณี ศรีทอง 4,722,400.00 0.63
17 นายปิยชัย กรรณสูต 4,600,000.00 0.61
18 กองทุนเปิด กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 4,565,600.00 0.61
19 MR.SUCHAT BOONBANJERDSRI 4,286,000.00 0.57
20 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล 4,239,000.00 0.57
21 นางบุญศรี อากรกิจ 4,015,400.00 0.54
IR PYLON Major Shareholders  Copyright ® 2009 .IRPLUS.IN.TH