02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท)
2563 2564 2565 2566 1/2567
สินทรัพย์รวม 1,320.79 1,212.32 1,278.96 1,268.81 1,248.45
หนี้สินรวม 274.26 234.81 226.65 226.64 201.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,046.53 977.51 1,052.31 1,046.17 1,047.35
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 374.94 374.94 374.94 374.94 374.94
รายได้รวม 1,424.86 793.87 1,157.73 1,486.89 207.79
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1.70 1.48 2.09 3.85 1.68
กำไรสุทธิ 182.54 39.76 119.79 106.34 1.19
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.05 0.16 0.14 0.00
อัตราส่วนทางการเงิน
2563 2564 2565 2566 1/2567
ROA(%) 14.58 3.68 11.88 10.35 4.12
ROE(%) 17.27 3.93 11.80 10.35 4.32
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.81 5.01 10.35 7.15 0.57
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่
30/12/2563 30/12/2564 30/12/2565 28/12/2566 16/05/2567
ราคาล่าสุด(บาท) 3.94 5.10 4.46 2.52 2.26
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,954.50 3,824.35 3,344.44 1,889.68 1,694.71
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2563 30/09/2564 30/09/2565 30/09/2566 31/03/2567
P/E (เท่า) 11.93 77.33 24.97 23.73 36.34
P/BV (เท่า) 2.90 3.97 3.19 1.86 1.62
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.36 1.29 1.40 1.36 1.40
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 6.85 2.75 1.35 5.95 6.19