02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม
2561 2562 2563 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 1,230,126 1,671,914 1,302,300 1,244,034 1,689,436 1,320,792
หนี้สินรวม 375,076 621,860 272,992 377,459 622,342 274,265
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 855,050 1,050,054 1,029,309 866,575 1,067,094 1,046,527
รายได้จากการให้บริการ 1,396,422 1,554,232 1,415,997 1,436,910 1,554,232 1,415,997
กำไรสำหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 245,482 272,098 182,361 217,792 277,614 182,539
อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม
2561 2562 2563 2561 2562 2563
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.92% 17.27% 12.79% 15.07% 17.61% 12.80%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 31.21% 28.57% 17.54% 26.82% 28.71% 17.27%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 27.93% 22.86% 14.74% 24.69% 22.59% 14.58%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.36 0.24 0.29 0.37 0.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.59 0.27 0.44 0.58 0.26
อัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ (%) 143.37% 11.30% - 8.89% 100.75% 8.16% - 8.89%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (%) 293.26% 10.84% - 32.98% 115.09% 27.47% - 34.25%