02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบาย จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงาน หรือการลงทุน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปประวัติการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์ วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
จำนวนเงิน
ปันผลต่อหุ้น
วันผลประกอบการ
PYLON 23/02/65 18/03/65 23/05/65 เงินปันผล 0.06 01/01/64-31/12/64
PYLON 24/02/64 19/03/64 21/05/64 เงินปันผล 0.14 01/01/63-31/12/63
PYLON 15/04/63 13/03/63 14/05/63 เงินปันผล 0.27 01/01/62-31/12/62
PYLON 22/02/62 15/03/62 22/05/62 เงินปันผล 0.10 01/01/61-31/12/61 และกำไรสะสม
PYLON 09/08/61 24/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.12 01/01/61-30/06/61 และกำไรสะสม
PYLON 26/02/61 16/03/61 04/05/61 เงินปันผล 0.05 01/01/60-31/12/60 และกำไรสะสม
PYLON 10/08/60 22/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.15 01/01/60-30/06/60 และกำไรสะสม
PYLON 24/02/60 16/03/60 23/05/60 เงินปันผล 0.20 01/01/59-31/12/59
PYLON 23/02/59 15/03/59 22/05/59 เงินปันผล 0.53 01/01/58-31/12/58
PYLON 20/02/58 17/03/58 22/05/58 เงินปันผล 0.5 01/01/57-31/12/57 และกำไรสะสม
PYLON 20/02/57 18/03/57 22/05/57 เงินปันผล 0.30 01/01/56-31/12/56
PYLON 22/02/56 19/03/56 17/05/56 หุ้นปันผล 4:1 01/01/55-31/12/55
PYLON 22/02/56 19/03/56 17/05/56 เงินปันผล 0.03 01/01/55-31/12/55
PYLON 24/02/55 08/03/55 17/05/55 เงินปันผล 0.20 01/01/54-31/12/54
PYLON 28/02/54 11/03/54 18/05/54 เงินปันผล 0.08 01/01/53-31/12/53
PYLON 25/02/53 10/03/53 17/05/53 เงินปันผล 0.1250  
PYLON 25/02/52 25/03/52 11/05/52 เงินปันผล 0.04 01/01/51-31/12/51
PYLON 25/02/51 25/03/51 11/05/51 หุ้นปันผล 3.0:1.0 01/01/50-31/12/50
PYLON 25/02/50 28/03/50 20/05/50 เงินปันผล 0.06 01/01/49-31/12/49
PYLON 22/02/49 22/03/49 14/05/49 เงินปันผล 0.0250 01/01/48-31/12/48