Financial highlights of Next Capital Company Limited.

ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาส 1/2564

4,348.14

สินทรัพย์รวม

( ล้านบาท )

2,592.34

หนี้สินรวม

( ล้านบาท )

1,755.80

ส่วนของผู้ถือหุ้น

( ล้านบาท )

74.77

กำไรสุธิ

( ล้านบาท )

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ไตรมาส 1/2564

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
2562 : 4,075.82 หน่วย : ล้านบาท

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

รายได้
3M2563 : 280.34 หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA

หน่วย : ล้านบาท

EBITDA
3M2563 : 85.24 หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2561 2562 2563 3M2563 3M2564
สินทรัพย์รวม 3,566.41 4,075.82 4,656.68 3,967.99 4,348.14
หนี้สินรวม 2,640.23 3,022.67 2,980.39 2,974.65 2,592.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 926.18 1,053.15 1,676.29 993.34 1,755.80

ชุดข้อมูลสำหรับนักลงทุน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีนี้นำเสนอผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของ เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลบทวิเคราะห์

การวิเคราะห์เพื่อการเผยแพร่ ข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อ ตัดสินใจลงทุน บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ฟอร์ม 56-1

รายงานทั้งหมดข้อมูลที่จัดทำขึ้นทุกปีเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ บริษัทที่เป็นประโยชน์ สำหรับนักลงทุน บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

งบการเงิน

นำเสนอรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางการเงินของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

MD&A

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ บริษัท ประสบความสำเร็จเติบโตมั่นคงและยั่งยืน ของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด

ปฎิทินนักลงทุน

ปฏิทินกิจกรรม

04 มิ.ย. 2564

09:15 - 10:00

กิจกรรม :

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564

สถานที่ :

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์

ข่าวสารเเละกิจกรรม

ข่าวสารเเละกิจกรรม

ไม่มีข้อมูลในขณะนี้
ไม่มีข้อมูลในขณะนี้

ติดต่อเรา และ สมัครสมาชิก

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือสมัครสมาชิก เพื่อรับข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับเรา

ต้องการสมัครสมาชิกกกับเราใช่่ไหม ?
หรือ