Symbol :

NETBAY

Market :

MAI

Industry :

Technology

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%) (ROA)

30.44 %

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (ROE)

34.97 %

รายได้รวม 405.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 165.57 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2564

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันที่  
ถึงวันที่     Disclaimer
เนื้อหาในส่วนของ นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ทางบริษัทฯ มิได้ให้การรับรองในความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือแนะนำ ในข้อมูลเหล่านี้     นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจในการนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ ความเสียหาย ความผิดพลาดที่เกิดจากการนำข้อมูลเหล่านี้ ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น