Symbol :

NETBAY

Market :

MAI

Industry :

Technology

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%) (ROA)

30.44 %

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (ROE)

34.97 %

รายได้รวม 405.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 165.57 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2564

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เน็ตเบย์เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด (“ซอฟท์แวร์ลิ้งค์”) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“INET”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ที่ครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาครัฐและประชาชน (G2C) ซึ่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ยังถือหุ้นในบริษัทเคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด (“เคลาด์ ครีเอชั่น”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเพื่อรองรับการให้บริการกลุ่ม e-Business Services ที่ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัทย่อย โดยเคลาด์ ครีเอชั่นประกอบธุรกิจเป็นผู้เสนอให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ระบบการให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) และเป็นบริษัทเจ้าของระบบ Private Cloud Computing

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C) โดยผู้ประกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการของบริษัทตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ Better Faster Cheaper และบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการธุรกรรม (Per Transactaion) หรือเป็นรายเดือน (Monthly Fee)

ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทนำเสนอในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปในรูปแบบ SaaS (Software as a Service) อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระบบศูนย์ประมวลผล (Data Center) ระบบศูนย์ประมวลผลสำรอง (Disaster Recovery Center) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ใช้รองรับระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Platform as a Service) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จำเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว (Faster) ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความยุ่งยาก (Better) ของหน่วยงานในการจัดหาระบบงานออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษา

บริการของบริษัทจัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่สำคัญที่ช่วยให้ระบบการทำงานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกันและลดการใช้งานทรัพยากรบุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย จึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย เนื่องจากระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทพัฒนาและนำเสนอให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายจึงทำให้บริษัทมีรายได้เป็นประจำจากการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue) นอกจากนั้นแล้วบริษัทไม่ต้องมีภาระต้นทุนในสินค้าคงคลัง (Carrying Cost of Inventory) และค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆ

การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) ของกลุ่มบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบริการ ได้แก่

กลุ่มบริการ Digital Business Services

  • การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless)
  • การให้บริการชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Customs e-Payment)
  • การใช้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร (e-Manifest)
  • การให้บริการระบบผ่านพิธีศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของเร่งด่วน (e-Express)
  • ระบบการให้บริการการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถาบันการเงิน) หรือ ETR Gateway (Electronic Transaction Reporting Gateway)
  • ระบบการให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือ CDD Gateway (Customer Due Diligence Gateway)

กลุ่มบริการ Digital Business Services

  • เป็นการพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในให้แก่ลูกค้าหรือหน่วยงานนั้นๆ ในรูปแบบของโครงการเฉพาะ (Projects)