Symbol :

NETBAY

Market :

MAI

Industry :

Technology

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (%) (ROA)

30.44 %

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (ROE)

34.97 %

รายได้รวม 405.97 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 165.57 ล้านบาท
ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

(ประธานกรรมการ)

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

(รองประธานกรรมการ
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

(กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ )

นายวิชิต ญาณอมร

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน)

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

( กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)

นางสุวิภา วรรณสาธพ

(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน)

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

(ประธานกรรมการบริหาร)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

(กรรมการบริหาร)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

(ประธานกรรมการตรวจสอบ)

นางสุวิภา วรรณสาธพ

(กรรมการตรวจสอบ)

นายวิชิต ญาณอมร

(กรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นางสุวิภา วรรณสาธพ

(ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน)

นายวิชิต ญาณอมร

(กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

(กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์

(กรรมการผู้จัดการ)

นางสุธาริน วงศ์ส่องจ้า

(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

นางสาวอรฤดา คำเลิศลักษณ์

(ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)
-->