EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


Set Announcement

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11/03/62 การปรับสิทธิของ XO-W1  
25/02/62 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข Template)
25/02/62 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25/02/62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
25/02/62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25/02/62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
24/01/62 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14/01/62 หุ้นเพิ่มทุนของ XO เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มกราคม 2562
28/12/61 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ XO-W1 (F53-5)
07/12/61 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ XO-W1 ครั้งที่ 5
09/11/61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09/11/61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
09/11/61 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
02/11/61 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
22/08/61 การไม่ปรับสิทธิของ XO-W1

Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »