EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


2559 2560 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 696.19 749.61 991.58
หนี้สินรวม 166.5 181.59 266.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 529.69 568.02 725.30
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขายสินค้า 878.19 945.04 1,144.99
ต้นทุนขายสินค้า 606.11 666.73 710.93
กำไรขั้นต้น 272.08 278.31 434.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย 63 70.95 75.20
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 124.22 144.64 125.35
กำไรจากการดำเนินงาน 86.99 64.97 237.44
กำไรสุทธิ 77.47 59.03 221.90
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.22 0.17 0.63
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.51 1.61 2.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.1 0.08 0.87
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล % 0.45 0.48 1.46
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย % 18.66 7.61 21.16
อัตรากำไรขั้นต้น % 30.98 29.45 37.91
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % 9.91 6.87 20.74
อัตรากำไรสุทธิ % 8.7 6.23 19.31
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 11.81 8.17 25.49
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 15.27 10.75 34.31
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น % 0.31 0.32 0.37

รายได้รวมซอสปรุงรส และน้ำจิ้มต่างๆ

รายได้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง เครื่องประกอบอาหาร

รายได้ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูปอื่นๆ

รายได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

รายได้ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

รายได้จากการขายรวม