EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


Dividend Policy

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การ จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน การดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท


ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และ จะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

 

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
XO 13/08/2563 28/08/2563 11/09/2563 เงินปันผล 0.1680 01/01/63-30/06/63
XO 24/02/2563 12/03/2563 13/05/2563 เงินปันผล 0.05 01/01/62-31/12/62
XO 13/08/2562 27/08/2562 09/09/2562 เงินปันผล 0.105 01/01/62-30/06/62
XO 25/02/2562 12/03/2562 13/05/2562 เงินปันผลพิเศษ 0.28 01/01/61-31/12/61 และกำไรสะสม
XO 25/02/2562 12/03/2562 13/05/2562 เงินปันผล 0.47 01/01/61-31/12/61 และกำไรสะสม
XO 09/08/2561 23/08/2561 07/09/2561 เงินปันผล 0.12 01/01/61-30/06/61
XO 22/02/2561 09/03/2561 18/05/2561 เงินปันผล 0.08 01/01/60-31/12/60
XO 24/02/2560 28/04/2560 23/05/2560 เงินปันผล 0.08 01/01/59-31/12/59
XO 26/02/2559 03/05/2559 19/05/2559 เงินปันผล 0.10 01/01/58-31/12/58
XO 23/02/2558 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/57-31/12/57