EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


Chairman’s Statement

สารจากประธานกรรมการเรียนท่านผู้ถือหุ้น        ปี 2560 เป็นปีที่บริษัทวางระบบการผลิตของโรงงานใหม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและรองรับการขยายตลาดของบริษัทในอนาคต โดย ณ ปัจจุบัน โรงงานแห่งใหม่สามารถรองรับการผลิตซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆ ได้ถึง 14,750 ตันต่อปี ทาให้บริษัทสามารถรองรับคำสั่งซื้อทั้งสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและตราสินค้าของลูกค้า โดยต่อไปในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายมุ่งขยายตลาดซอสปรุงรสและน้ำจิ้มรสชาติต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักและสามารถทำกำไรได้ดี ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อให้ผลกำไรเติบโตในระยะยาว

        ในด้านผลประกอบการของปี 2560 บริษัทมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 18.14 จากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้จะส่งออกได้ลดลง แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังสามารถเปิดตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ในหลายภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2560 เท่ากับ 945.05 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 7.61 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในด้านความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 59.03 ล้านบาท ซึ่งลดลง 18.44 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากวัตถุดิบหลักของบริษัทมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับในปี 2560 บริษัทต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ของโรงงานใหม่ ค่าแรงพนักงานที่ต้องจ่ายควบคู่กันทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่าในช่วงการถ่ายโอนการผลิตไปยังโรงงานใหม่ และค่าใช้จ่ายจากการเรียกคืนสินค้าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคราวเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตของบริษัทเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก ทั้งนี้ ภายหลังจากที่การย้ายการผลิตเสร็จสิ้นลง โรงงานใหม่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงและเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการในอนาคต

        บริษัทตั้งเป้าหมายการรักษาสัดส่วนรายได้จากกลุ่มทวีปยุโรปและทวีปอื่นๆ ในสัดส่วน 50 : 50 ของรายได้จากการขาย โดยบริษัทจะมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางที่มี Royalty สูง และกลยุทธ์การตลาดในวงกว้างเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า (brand) ของบริษัท และยังคงออกงานแสดงสินค้าเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศทั่วโลกอีกด้วย

        บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพต่างๆ ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคมส่วนรวม ในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมและจัดทำโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคม ได้แก่ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี มอบเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนวันศรีนครินทร์เพื่อนำไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และเป็นทุนการค้นคว้าหรือการวิจัย และโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

        ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทางการค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายวัฒนา จันทรัช
ประธานกรรมการบริหาร