EXPERIENCE
THAILAND
FROM HOME

INVESTOR RELATIONS


Chairman’s Statement

สารจากประธานกรรมการเรียนท่านผู้ถือหุ้น        ปี 2561 เป็นปีที่ถือว่าบริษัทมีการพัฒนาไปอีกก้าว ทั้งในด้านของระบบการผลิตของโรงงานใหม่ที่สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายและรองรับการขยายตลาดของบริษัทในอนาคต โดย ณ ปัจจุบัน โรงงานแห่งใหม่สามารถรองรับการผลิต ซอสปรุงรสและน้าจิ้มต่างๆ ได้ถึง 14,750 ตันต่อปี ทาให้บริษัทสามารถรองรับคาสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความสาเร็จ

        ในระบบการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดซื้อที่สามารถสรรหาวัตถุดิบที่ประหยัดต่อหน่วย และระบบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยต่อไปในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมาย มุ่งขยายตลาดซอสปรุงรสและน้าจิ้มรสชาติต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักและสามารถทากาไรได้ดี ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อให้ผลกาไรเติบโตในระยะยาว รวมถึงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

        ในด้านผลประกอบการของปี 2561 บริษัทมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและน้าจิ้มต่างๆ เติบโตอย่างมากในอัตราร้อยละ 34.01 จากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้จะส่งออกได้ลดลง แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังสามารถเปิดตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ และช่องทางการขายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2561 เท่ากับ 1,144.99 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 21.16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในด้านความสามารถในการทากาไร บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 221.90 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 59.03 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากความสามารถในขยายตลาดและการบริหารต้นทุนการผลิต ทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่ดีและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเพิ่มกาลังการผลิตในอนาคตตามแผนธุรกิจของบริษัท จะเป็นปัจจัยหนุนทาให้บริษัทมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการในอนาคต

        บริษัทมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้จัดจาหน่ายขนาดกลางที่มี Royalty สูง และกลยุทธ์การตลาดในวงกว้างเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า (brand) ของบริษัท และยังคงออกงานแสดงสินค้าเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศทั่วโลกอีกด้วย

        บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพต่างๆ ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทยังคานึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคมส่วนรวม ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมและจัดทาโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินเทพยวรางกูร" เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา โครงการรับซื้อสับปะรดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และโครงการหน่วยบริการสร้างรอยยิ้ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชม เป็นต้น

        ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน พันธมิตรทางการค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทาให้การดาเนินงานของบริษัทประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันว่าจะดาเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายวัฒนา จันทรัช
ประธานกรรมการบริหาร