นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
นโยบายองค์กร (Policy)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน / ผู้สมัครงาน / นักศึกษาฝึกงาน ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า ดาวน์โหลด
ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นโยบาย CCTV ดาวน์โหลด
นโยบาย Cookie ดาวน์โหลด
การบริหารเหตุการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Management)
หนังสือแจ้งเหตุการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request: DSR) และการตอบสนองการใช้สิทธิ
แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด