ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆ ซึ่งวัตถุดิบหลักในการผลิตคือยางคอมพาวด์ ทั้งนี้ สำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อ้างอิงงบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 งบการเงินฉบับตรวจสอบปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562 และงบการเงินฉบับสอบทานงวดสามเดือนปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 อ้างอิงจากงบการเงินซึ่งตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 1.9 MB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 410 KB ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ 410 KB ดาวน์โหลด