ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ

1

บริษัท ที อาร์ ดับเบิ้ลยู โฮลดิ้ง จำกัด 80,800,000.00 38.48

2

ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน2 24,635,000.00 11.73

3

นาย ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ 20,000,000.00 9.52

4

นาง สุภัก นวมงคลชัยกิจ 10,000,000.00 4.76

5

น.ส. เกวลิน นวมงคลชัยกิจ 5,785,000.00 2.75

6

นาย ณภัทร์ นวมงคลชัยกิจ 4,485,100.00 2.14

7

นาง รังสิมา วิเศษสุทธิชัย 3,130,000.00 1.49

8

นาย ธรรมรัตน์ จันทร์นวล 2,450,000.00 1.17

9

น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 2,210,000.00 1.05

10

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,943,535.00 0.93