ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์ 228.4 272.9 268.1 366.89
หนี้สิน 137.4 70.8 94.8 67.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 91.1 202.1 173.3 299.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 1.5 0.4 0.5 0.2
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 10.2 10.1 7.8 10.2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 29.8 17.2 11.3 10.2
วงจรเงินสด (วัน) 59.0 64.9 59.1 30.9