การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

" TRV ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมาย พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง "
  • บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมและธุรกิจขององค์กร ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ กฏหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อตกลงร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะควบคุม และป้องกันมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย ที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนใกล้เคียง
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะควบคุม กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริษัทฯ ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและอนุรักษ์ การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ ดำเนินการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมและเฝ้าติดตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • บริษัทฯ จะสื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปให้รับทราบ