การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า โดยปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฎิบัติให้บริษัทฯ นำมาปรับใช้ เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกสาร ขนาดไฟล์ ลงข้อมูลตามไฟล์ Word
ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ 102 KB ดาวน์โหลด