การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ครอบคลุมถึง 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

  • หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  • หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
  • หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
  • หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  • หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  • หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  • หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  • หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ในไฟล์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 511 KB ดาวน์โหลด