การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการคำนึงถึงและการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดปฎิบัติ

เอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
นโยบายหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 234 KB ดาวน์โหลด