การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. การดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ให้นำแนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับแนวปฏิบัติตามนโยบายนี้

2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองและ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น บริษัทฯ กำหนดให้การให้ มอบ หรือรับของขวัญ ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

3. มาตรการดำเนินการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.2 พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ

3.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และบริษัทฯ จะดำเนินการ ตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

3.4 ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.5 บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภายในบริษัทฯ ให้แก่บุคลากรในบริษัทฯ ทราบ โดยกระทำผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน บอร์ดประกาศ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติต่อไป

3.6 บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และ ผู้มีส่วนได้เสียทราบ โดยกระทำผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น

3.7 บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินไปแล้ว

3.8 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

3.9 บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3.10 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทำทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ

3.11 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท อาทิ การดำเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบของบริษัทฯ หรือไม่ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น