เกี่ยวกับ TRV

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นก้าวไกลสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความพร้อมด้านศักยภาพการผลิตของเครื่องจักรและความสามารถของบุคลากรรวมกับความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้า และคู่ค้าจะทำให้เราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิต และเราพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง

พันธกิจ

เราพร้อมมุ่งหน้าสู่การเติบโตทางธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารงาน ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าด้วยคุณภาพการผลิตและบริการ และเราจะขยายโอกาสธุรกิจไปในกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ และส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัทฯ อีกทั้ง สามารถเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า