เกี่ยวกับ TRV

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาไทย :

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

T.R.V. Rubber Products Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท :

0107564000154

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

ประเภทธุรกิจ :

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ

เว็บไซต์ :

www.trvrubber.co.th

โทรสาร :

02-451-2885

โทรศัพท์ :

02-451-1562-3

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

02 - 009 9000

โทรสาร :

02 - 009 9991