เกี่ยวกับ TRV

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวีรศิลป์ สัตยาภักดีวงศ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
4. นายอัคพันธุ์ อมาตยกุล กรรมการ
5. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
6. นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
7. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวีรศิลป์ สัตยาภักดีวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายรัช ตันตนันตา กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายรัช ตันตนันตา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวีรศิลป์ สัตยาภักดีวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ กรรมการบริหาร
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริหาร
4. นางสุดารัตน์ สุธรรม กรรมการบริหาร
5. Mr. Makoto Futami กรรมการบริหาร
6. นางสาวศศิชา ศรีเพชร กรรมการบริหาร
7. นางสาวพรหมพร พิมพ์เสน กรรมการบริหารผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการ
4. นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวธนัฐนันท์ เรืองเลิศสถิตกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. Mr. Makoto Futami ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
7. นางสาวศศิชา ศรีเพชร ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
8. นางสาวพรหมพร พิมพ์เสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
9. นางสาวรัตนาพร กองคำ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. นางสาววราพร เพียรประเสริฐกุล ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ
11. นายวีระพงษ์ สาธุการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
--%>