เกี่ยวกับ TRV

รางวัลและมาตรฐาน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปสำหรับอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางมาตรฐานในการทำงาน ระบบตรวจสอบ การฝึกอบรมพนักงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9000:2015 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพและดำเนินงานไปตามมาตรฐานสากล และบริษัทฯ ได้รับ การรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016 โดยสถาบันการรับรองคุณภาพบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและรักษาระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและมีการออกแบบสินค้าร่วมกับคู่ค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการผลิต โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกใบรับรองมาตรฐาน : ระบบการจัดการด้านคุณภาพ

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015


ใบรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
IATF 16949:2016

ใบรับรองมาตรฐาน : ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ใบรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3

Certificate Carbon Footprint