ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1 กลุ่มครอบครัว “ธีระรุจินนท์” 192,325,000 71.231
(1) นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 160,080,000 59.289
(2) น.ส. นิ่มนวล เลิศกิจไพศาล 8,050,000 2.981
(3) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,050,000 2.981
(4) นาย ปิยะ ศรีโสภาจิต 8,050,000 2.981
(5) น.ส. ประภัสสร งามวัฒนากุล 8,000,000 2.963
(6) น.ส. ดรุณี อัศวพรประดิษฐ์ 75,000 0.028
(7) นาย อนันต์ มีสัตย์ 10,000 0.004
(8) นาย สุวัฒน์ ฉัตรแก้วบริบูรณ์ 10,000 0.004
2 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 4,447,800 1.647
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,274,370 0.472
4 น.ส. ประภัสสร งามวัฒนากุล 1,161,000 0.43
5 น.ส. นิ่มนวล เลิศกิจไพศาล 1,000,900 0.371
6 นาย ปิยะ ศรีโสภาจิต 940,000 0.348
7 น.ส. ดรุณี อัศวพรประดิษฐ์ 820,000 0.304
8 นาย อนันต์ มีสัตย์ 665,000 0.246
9 นาย สุวัฒน์ ธนสารวิวัฒน์ 650,000 0.241
10 นาย วศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 600,000 0.222
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 66,115,930 24.487
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 270,000,000 100