ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)    

10 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)    

10 พฤษภาคม 2565

แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท  

22 เมษายน 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

18 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

08 เมษายน 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานประจำปี 2564/แบบ 56-1 One Report และแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางเว็บไซต์บริษัท  

16 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  

21 กุมภาพันธ์ 2565

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564  

21 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

21 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  

21 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งวันหยุดทำการบริษัท ประจำปี 2565  

17 ธันวาคม 2564

แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  

17 ธันวาคม 2564

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

12 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564  

11 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  

11 พฤศจิกายน 2564


Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »