ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 380.99 373.73 353.79
หนี้สินรวม ล้านบาท 60.07 62.15 50.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 320.92 311.58 302.98
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ล้านบาท 135.00 135.00 135.00
รายได้รวม ล้านบาท 511.07 473.73 511.45
กำไรสุทธิ ล้านบาท 33.91 34.59 33.31
กำไรต่อหุ้น บาท 0.13 0.13 0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA % 11.01 11.78 11.81
ROE % 10.72 11.26 11.12
อัตรากำไรสุทธิ % 6.64 7.30 6.51
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 30/12/2564 30/12/2563 30/12/2562
ราคาล่าสุด บาท 2.88 1.57 1.17
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 777.60 423.90 315.90
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2564 30/09/2563 30/09/2562
P/E เท่า 23.46 12.81 10.48
P/BV เท่า 2.53 1.41 1.08
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น บาท 1.14 1.11 1.09
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน % 3.47 6.37 8.55