ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติองค์กร


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้


 • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่ม มีกำลังการผลิตรวม 2.83 ล้านใบ/เดือน
  ติดตั้งเครื่องจักรผลิตถ้วยกระดาษบรรจุอาหาร มีกำลังการผลิตรวม 8.3 แสนใบ/เดือน
 • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร มีกำลังการผลิตรวม 1.20 ล้านใบ/เดือน
 • บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษบรรจุอาหารภายใต้ตราสินค้า “B-Leaf” และ ได้เริ่มทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษบรรจุอาหาร “B-Leaf”
 • บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 35 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 70 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อประชาชน และขออนุญาตเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครื่องตัดจำนวน 6 เครื่อง ทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มจากเดิม 650 ตันต่อเดือนเป็น 850 ตันต่อเดือน
 • บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับการผลิตถุงพลาสติกเป็น 800 ตันต่อเดือน
 • บริษัทได้มีขยายกำลังการผลิตสาหรับการผลิตถุงพลาสติกจาก 300 ตันต่อเดือน เป็น 650 ตันต่อเดือน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และได้เริ่มทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร “Vow Wrap”
 • - บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
  - บริษัทเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” จำนวน 1 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิต 120 ตันต่อเดือน
 • บริษัทได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต จำนวน 30 เครื่อง จึงทำให้กำลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 300 ตันต่อเดือน
 • บริษัทได้ย้ายโรงงานจากโรงงานที่เพชรเกษม มายังโรงงานบางใหญ่ พร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตจำนวน 20 เครื่อง จึงทำให้กำลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 200 ตันต่อเดือน
 • บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตเพิ่มเติม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อขยายกาลังการผลิต จึงทำให้กำลังการผลิตรวม เพิ่มเป็น 100 ตันต่อเดือน
 • บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานที่เพชรเกษม และเริ่มติดตั้งเครื่องจักรสาหรับการผลิต จำนวน 5 เครื่อง มีกำลังการผลิตรวม 50 ตันต่อเดือน
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท