ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
1 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2 นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
3 นาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4 นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง
5 นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
6 นายเดชา พุดขุนทด กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน
7 นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน