ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง

1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
2 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ กรรมการบริษัท/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ
6 นายปิติพงศ์ อาชามงคล กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7 นาง พัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ กรรมการบริษัท
8 นางดลนภา เจียมกนก กรรมการบริษัท
9 นายสุภชาต แตงน้อย กรรมการบริษัท
10 นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

1 นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการตรวจสอบ
3 นายปิติพงศ์ อาชามงคล กรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง

1 นายปิติพงศ์ อาชามงคล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง

1 นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายปิติพงศ์ อาชามงคล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4 นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย


ลำดับ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง

1 นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ ประธานกรรมการบริหาร
2 นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ กรรมการบริหาร
3 นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการบริหาร
4 นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท กรรมการบริหาร
5 นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์ กรรมการบริหาร
6 นายเดชา พุดขุนทด กรรมการบริหาร