หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562  
15 พฤษภาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
15 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
17 เมษายน 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซด์
04 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
03 เมษายน 2562 แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยง
03 เมษายน 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
04 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซด์
27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ (แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล ประชุมสามัญ
26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th