หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)  
14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
16 ตุลาคม 2561 การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
15 สิงหาคม 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
15 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
15 สิงหาคม 2561 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
26 กรกฎาคม 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
16 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชี))
16 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติคณะกรรมการ การลาออกของกรรมการอิสระและการแต่งตั้งแทน
Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th