Quick Lime (Calcium Oxide)

Feature image

แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Lime stone) ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชั่น (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นสารสีขาว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และเฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) และมีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดความร้อนสูงแล้วละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย


Feature image

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)), ค่าความชื้น, ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อทำปฏิกริยากับน้ำ (Reactivity), ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา

บริษัทมีการจัดจำหน่ายในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องนำปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และ ตราภูเขา

อุตสาหกรรม

งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

อุตสาหกรรมเหล็ก

ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมเคมี

-ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด

- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต

- สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมน้ำตาล

-ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำอ้อย

- ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

- การผลิตสารฟอกขาว

- ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ

- ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมเหมืองแร่

-ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต

- สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation)

- สารปรับสภาพความเป็นกรด

- สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores)

อุตสาหกรรมการเกษตร

-สารปรับสภาพความเป็นกรดในดิน หรือน้ำ

- สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

-สารป้องกันการแยกตัวออกจากกัน (anti-stripping agent) และสารตัวเติมในการทำยางแอสฟัลต์

- ใช้ผสมในกระบวนการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของทราย (Soil stabilization)

- เป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์ หรืออิฐมวลเบา

- เป็นส่วนผสมในการผลิตวัสดุประเภทแก้ว

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา

- กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening)

- สารปรับสภาพความเป็นกรด

- ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน

- ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)

การบำบัดน้ำเสีย

-สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- สารที่ใช้สำหรับการตกตะกอน

- สารปรับสภาพความเป็นกรด


ทั้งนี้ การเลือกใช้ปูนขาวประเภทแคลเซียมออกไซด์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ โดยแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวร้อน) เหมาะกับกระบวนการที่ต้องการความร้อน เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ์ทำปฏิกริยากับน้ำแล้วเกิดความร้อน เช่น กระบวนการหลอมเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็ก การสกัดแร่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่การปรับสภาพความเป็นกรดในดินหรือน้ำในอุตสาหกรรมการเกษตร หรือใช้ในกระบวนการที่ต้องการแคลเซียมออกไซด์เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกริยาในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ เช่น การผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ใน อุตสาหกรรมกระดาษ การผลิตอิฐมวลเบา ฯลฯ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนไฮเดรต) เหมาะสมกับกระบวนการที่ไม่ต้องการความร้อน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย การดึงสารเจือปนในการผลิตน้ำประปา ฯลฯ ซึ่งในบางอุตสาหกรรมมีการใช้ทั้ง 2 ประเภทขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน


The raw material for all lime-based products is natural stone: limestone, which is composed almost exclusively of calcium carbonate.
Quicklime (or calcium oxide), is obtained by calcining pure limestone at temperatures above 900?C.
Hydrated lime (or calcium hydroxide, or slaked lime) is a dry powder, resulting from the controlled slaking of quicklime with water.
Lime milk is a suspension of hydrated lime in water. This clean and safe product offers an economic solution because of its low cost and high alkaline content.
Do lime (or dolomitic lime, or burnt dolomite) is obtained by calcining dolomitic limestone. Softburned dolomite and hard-burned dolomite differ in terms of their calcining techniques.

When limestone contains a certain proportion of magnesium, it is called dolomite, or dolomitic limestone.2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th