หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท
1) ปูนขาว
2) แคลเซียมคาร์บอเนต
3) จำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย
4) ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000248
โทรศัพท์ +66(0) 2017 7461 - 3
โทรสาร +66(0) 2017 7460
เว็บไซต์ http://www.goldenlime.co.th
Email sales@goldenlime.co.th
glmis@goldenlime.co.th
ทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท
เรียกชำระแล้ว 300,000,000 บาท
หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้ง โรงงาน สาขา 1 : 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สาขา 2 : เลขที่ 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสักสายใหม่
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
สาขา 3 : เลขที่ 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18270 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
หลักทรัพย์จดทะเบียน : เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SUTHA”
จำนวนหุ้นที่ออกแล้ว หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300 ล้านบาท
ทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)
ทุนชำระแล้ว หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง


นายทะเบียนหุ้นบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009 9385 โทรสาร 0-2009 9476
ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชี นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 02 264 0789

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th