วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่นๆ ที่ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัท และมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเองพันธกิจ

สุธากัญจน์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ดังนี้

 • เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Application & Market Knowledge)
 • รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • เป็นองค์กรที่บุคคลากรภายในองค์กรสามารถดำรงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มีความสุขในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 • เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะทำให้ดีกว่า – Doing Better”
 • ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า สำนักงานในสวน”
 • เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ค่านิยม

 • ภูมิใจ
 • รู้หน้าที่
 • รับผิดชอบ
 • มุ่งพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th